Rozdział metodologiczny

Teraz napiszemy trochę o elemencie, który powinien znaleźć się obowiązkowo tylko w tych pracach magisterskich, które mają charakter badawczy. Słowem, jeśli przyjmujemy z góry metodę badawczą, musimy uwzględnić w strukturze dzieła rozdział poświęcony metodologii. Stanowi on w pewnym sensie odrębną całość, choć pozostaje w ścisłej relacji z tematyką pracy.

Określamy w nim konkretnie jakie zjawisko lub zagadnienie chcemy poddać analizie i jakie narzędzia w tym celu zastosować. Nie jest ważne, czy wspominaliśmy o tym we wstępie czy w poprzednich rozdziałach. Tutaj możemy to śmiało powtórzyć i rozbudować.

Miejmy na uwadze, że rozdział metodologiczny jest zawsze pisany z punktu widzenia naukowca, który już swoje badanie przeprowadził. Lepiej zatem nie odwracać kolejności i nie pisać go przed sfinalizowaniem badań. Gdzie najlepiej umiejscowić rozdział o metodologii? Praca badawcza powinna się zaczynać od części teoretycznej, gdzie przedstawiamy dotychczasowy stan wiedzy o problemie.

Kolejna część, empiryczna, powinna zaczynać się od rozdziału metodologicznego. Rozdziały kolejne zawierają opis zebranego materiału.